กฏหมายที่เกี่ยวข้อง- ข้อมูลทั่วไปกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมถ...

 พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุร...

 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒.PDF

 พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท...

 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒...

 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเ...

 พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยขอ...

 พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑.PDF

 พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์...

 พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์...

 พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยง...

 พรบ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่...

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิ...

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิ...

 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ...

 ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ....

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างแล...

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขอ...

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน...

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใ...

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใ...

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแ...

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้อ...

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าร...

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าร...

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าร...

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าร...

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่ว...

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่ว...

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก...

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิ...

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิ...

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิ...

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิ...

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิ...

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุ...

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ...
 

สามารถดาวน์โหลดกฏหมายที่เกี่ยวข้อ ทั้งหมดได้ที่นี่

[ดาวน์โหลด]ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต2ชลบุรี

ถนนโรงพยาบาลเก่า ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

E-mail : ict2moi@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 038-282993

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.ict2moi.com Design by jo_Kanit Kongmuangpgslot

สำหรับเจ้าหน้าที่