พันธกิจ- ข้อมูลทั่วไปพันธกิจ

 

พันธกิจ
  • พัฒนาระบบและบุคลากรด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
     
  • สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร และให้บริการด้านการรับส่งข่าวสาร การติดตั้ง การตรวจซ่อม การบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสารแก่ส่วนราชการต่างๆและจังหวัด
     
  • กำหนดแนวทางและระเบียบในการจัดการระบบ การสำรวจ การจัดเก็บ การประมวลผล และการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และ  บริการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของกระทรวงมหาดไทย
     
  • พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการด้วย ICT เพื่อผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
 


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต2ชลบุรี

ถนนโรงพยาบาลเก่า ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

E-mail : ict2moi@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 038-282993

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.ict2moi.com Design by รับทำเว็บไซต์ราคาถูก

สำหรับเจ้าหน้าที่