งานบริหารทั่วไป- บุคลากรงานบริหารทั่วไป

นางสาวเดือนขวัญ วงศ์หงษ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวชิระโยธิน จันทร์สาครบุญตา

พนักงานพิมพ์ ส.4

นางศุภลักษณ์ ทับล้อม

แม่บ้าน

นายทรงพล สว่างอารมณ์

พนักงานขับรถยนต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต2ชลบุรี

ถนนโรงพยาบาลเก่า ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

E-mail : ict2moi@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 038-282993

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.ict2moi.com Design by jo_Kanit Kongmuangpgslot

สำหรับเจ้าหน้าที่